10.07.2024.

JAVNI OGLAS ZA POZICIJU TRENERA U OMLADINSKOJ ŠKOLI NK JEDINSTVO BIHAĆ

JAVNI OGLAS  ZA  POZICIJU TRENERA U OMLADINSKOJ ŠKOLI NK JEDINSTVO BIHAĆ

Osnovne informacije o oglasu

Opis poslova:

U potpunosti realizuju programe rada za datu kategoriju;

Organizuju i realizuju treninge i utakmice svoje selekcije;

Redovno prisustvuju sastancima stručnog dijela omladinskog pogona;

Redovno održavaju informativne sastanke sa roditeljima (starateljima) polaznika;

Poštuju sve zahtjeve Sportskog direktora i koordinatora omladinske škole vezane za sprovedbu stručnih programa rada;

Za svaki trening pišu pismenu pripremu treninga na odgovarajućem formularu;

Za svaku utakmicu dužni su uraditi analizu utakmice na odgovarajućem formularu;

Vode evidenciju prisustva članova svoje selekcije;

Kontrolišu higijenu opreme, ličnu higijenu i higijenu prostorija koje koristi data selekcija;

Redovno održavaju komunikaciju sa koordinatorom omladinske škole;

Periodično podnose izvještaje o radu Sportskom direktoru kojem odgovaraju za svoj rad.


Uslovi za poziciju:


·         Minimalno validna UEFA “A“, “B” ili “C” licenca,


·         Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 1 godina,


·         Sposobnost za timski rad,


·         Sposobnost planiranja i organiziranja,


·         Poznavanja rada na računaru MS Office paket (Word, Excel, Power Point),


·         Poželjno poznavanje engleskog jezika.

Potrebno je da kandidati dostave CV sa pratećim pismom, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova.


Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu:

NK Jedinstvo Bihać, Žegarska aleja bb, 77000 Bihać, sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju trenera u Omladinskoj školi NK Jedinstvo Bihać“ ili elektronskim putem (skenirani originalni dokumenti) na e-mail: nkjbihac@gmail.com.


Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 17.07.2024. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Koordinator OŠ  NK Jedinstvo Bihać